top of page

วิสัยทัศน์​

     บริษัท อีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ส่งออกผลิตภัณฑ์หมอน ที่นอนยางพารา ที่มุ่งเน้นผลิตสินค้า และบริการอย่างมีคุณภาพโดยทุกขั้นตอนของบริษัท ตระหนัก ในความสำคัญ ของการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล โดยนำระบบ การบริหารคุณภาพ ISO9001 มาใช้ในการ ดำเนินธุรกิจให้เป็นที่รับทราบและถือปฏิบัติของพนักงาน ในกระบวนการผลิต

พันธกิจ

       มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้ บริการที่เชื่อถือได้เพื่อตอบสนองความต้องการและความ พึงพอใจของลูกค้าพร้อมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ บริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ในกลุ่มธุรกิจเครื่องนอนยางพารา และรักษาความสัมพันธ์ อันดี กับคู่ค้าของบริษัทฯ

Vision

Mission

ต่อประเทศ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมหมอนและเครื่องนอนยางพารารวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆจากยางพารา อย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต่อสังคมชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคมโดยรอบด้วยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ ยั่งยืนสืบไป

ต่อผู้ถือหุ้น

ส่งมอบผลตอบแทน ที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหารผลประกอบการที่เป็นเลิศ อย่างน่าเชื่อถือ

ต่อลูกค้า

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยราคา เป็นธรรม

ต่อพนักงาน

มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยการผลักดัน ให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพ ของตนอย่างเต็มที่ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร

Our Company

    บริษัท อีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย และส่งออก ผลิตภัณฑ์หมอนที่นอนยางพารา ที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าและบริการ อย่างมี คุณภาพ โดยทุกขั้นตอนของบริษัท ตระหนักในความสำคัญของการ ควบคุม การผลิตให้ได้มาตรฐานสากล โดยนำระบบ การบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นที่รับทราบ และถือปฏิบัติ ของพนักงานในกระบวนการผลิต​

Quality

Natural

GreenProducts

CORE

VALUE

ค่านิยมองค์กร

เราสร้างรากฐานของบริษัทด้วยค่านิยมซึ่งทำให้เราโดดเด่น แตกต่างจากผู้อื่น เราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมตามจรรยาบรรณ เราเคารพกฎหมาย สนับสนุน สิทธิมนุษยชนสากล ปกป้องสิ่งแวดล้อม และนำประโยชน์ มาสู่ชุมชน ที่เราทำงานอยู่

E

environment

สิ่งแวดล้อมและสังคม

เราใส่ใจและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการใช้วัตถุดิบจาก ธรรมชาติ และระบบการผลิตมาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน

C

customer

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เหนือความคาดหมาย ให้สินค้าและบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และประทับใจต่อลูกค้า

O

onward

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

บุคลากรมีความสามัคคี ประสานงานกันทำงานเพื่อองค์กร มีการ ระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะ เป็นอันหนึ่งเดียวในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย มีทีมงานที่สามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนาการ ทำงานขององค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อการ ทำงานที่นำไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร

L

loyalty

ซื่อตรง ซื่อสัตย์, ต่อองค์กรและลูกค้า

ซื่อสัตย์ต่อองค์กรและผู้อื่น เราดำเนินธุรกิจของเราบนพื้นฐานของจรรยาบรรณมาตรฐานสูงสุด เรารักษาคำพูดของเราเสมอ เรามีความรับผิดชอบต่อการกระทำและงานที่ได้รับมอบหมาย

bottom of page