top of page

งานรับใบรับรอง Thailand Trust Mark

 

               คุณอนันต์ เหยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากจากยางพารา เข้ารับ ตรารับรองคุณภาพมาตรฐานโลก Certificate Thailand Trust Mark (T Mark) ออกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

WeChat Image_20210106111413.jpg
WeChat Image_20210106111326.jpg
WeChat Image_20210106111303.jpg
WeChat Image_20210106111313.jpg
bottom of page